plakát zápis 2021

 

 

Přihláška k nástupu do mateřské školy Včelka - pro stažení klikni na ikonu

Přihláška do MŠ
iko doku
 
Evidenční list
iko doku
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pravidla pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Včelka, Líšná, příspěvková organizace
pro školní rok 2021/2022

 

O přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání mohou požádat zákonní zástupci, jejichž děti se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad o tom, že jejich děti jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).


Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

KRITÉRIUM

POČET BODŮ

1. Věk dítěte: 5 let dosažených k 31.8. 2021

100

4 roky dosažených k 31.8. 2021

80

3 roky dosažené k 31.8. 2021

50

3 roky dosažené k 31.12. 2021

20

2 roky dosažené k 31.8 2021

10

2. Trvalý pobyt v obci Líšná nebo Čechy, které dosáhlo věku min. 3 let k 31.8. 2021

30

3. Bydliště dítěte v obci Líšná nebo Čechy

20

4. Sourozenec, který je již v mateřské škole přijatý a bude se v dané mateřské škole vzdělávat i ve školním roce 2021/2022

10

 • Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria
 • podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů

 • žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší)

 • do MŠ jsou přijímány děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let, pokud kapacita MŠ umožňuje

  • dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok

  • pro přijetí dětí mladších 3 let je směrodatná fyzická a psychická vyspělost dítěte

 • ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, jehhož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce

 • děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány do MŠ za podmínek stanovených vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními potřebami a dětí nadaných

 • dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, poku bude volná kapacita v MŠ

V Líšné 9.4. 2021 Němcová Petra,
ředitelka