Včeličky

 

Oddělení Včeliček se skládá z dětí od 2-4 let.

Toto oddělení se zaměřuje především na adaptaci, kooperaci dětí mezi sebou a dospělými, celistvé rozvíjení dětí, jejich komunikačních schopností, sociálního chování a zdravých návyků. Všestranně rozvíjíme osobnost dítěte, podporujeme jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, pomáháme mu v chápání okolního světa a přírody, motivujeme ho k dalšímu poznávání a učení, aby si osvojil spolužití ve společnosti ostatních a přibližujeme mu normy a hodnoty uznávané společností a přírodou.

Náš adaptační program pro nově příchozí děti má tyto formy:

  • počáteční rozhovor s rodiči o zvyklostech, dovednostech, projevech jejich dítěte

  • společná domluva s rodiči na nejvhodnějším postupu adaptace jejich dítěte

  • možnost pobytu rodiče s dítětem ve třídě

  • možnost dítěte přinést si z domova oblíbenou hračku, nebo knížku

  • konzultace s rodiči o průběhu adaptace jejich dítěte

  • vstřícné a vlídné chování pedagogů i ostatních zaměstnanců školy k těmto dětem.


Naše třída má spoustu předností. Především v nich děti žijí jako ve velkých rodinách, do třídy mohou děti chodit se svými kamarády či sourozenci a vytvářejí a upevňují se sociální vztahy. Pomocí prožitkového učení, různorodých her, metod pokusů a objevů, experimentů, rozhovorů a využitím přirozených situací se učí poznávat samy sebe a chápat okolní svět.

Učitelky přistupují ke všem dětem rovnocenně. Žádné z nich není zvýhodňováno ani neznevýhodňováno. Jejich problémy se snažíme řešit citlivě. Posilujeme jejich sebevědomí oceňováním, povzbuzováním, chválením, dostatečným prostorem pro sebevyjádření a podporováním samostatnosti. Necháváme jim možnost svobodného výběru her a činností. Potřebám dětí přizpůsobujeme i denní režim, aby se cítily v naší mateřské škole co nejlépe.
Pedagogové se dostatečně věnují vztahům na třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem.


Vzdělávání dětí probíhá podle ročního plánu, který je rozdělen do několika integrovaných vzdělávacích bloků. Každý blok se zaměřuje na určitou oblast a respektuje roční období, téma i tradice. Jejich obsah se prolíná a vzájemně se podmiňuje. Samostatná realizace zůstává otevřená a flexibilní a je dán prostor pro aktuální a nahodilé situace. Jde především o přirozený proces vzdělávání, kdy se spontánní činnost střídá se záměrným učením. Činnosti mohou být doplňovány o prožitky dětí a nahodilé situace.

Učíme děti formou hry poznávat barvy, počasí, roční období, počítat, představit se a rozvíjet jejich individualitu. Procvičujeme jemnou motoriku, správné držení tužky a lžíce, a hrubou motoriku pravidelnými cvičeními. Každodenním režimem a pravidly ve školce se děti učí určité odpovědnosti a vztahu k činnostem, věcem a k druhým osobám.


Uspořádání života a dne v naší mateřské škole vychází z potřeby zdravé životosprávy a z biorytmu dětí. V průběhu dne se střídají spontánní a řízené aktivity. Děti si hrají v různě velkých skupinkách svým vlastním tempem. Některé vyhledávají klidný koutek, což respektujeme. Činnosti plánujeme tak, aby děti zaujaly, bavily je a přinášely jim radost. Snažíme se o klidné přechody mezi nimi. Děti mají možnost nechat si své výtvory, nebo je dokončit v dalším dnu. V průběhu dne se plně věnujeme dětem a jejich vzdělávání, zařazujeme pravidelně pohybové aktivity, relaxaci a odpočinek. Rovněž vedeme děti k dodržování hygienických, zdvořilostních a společenských návyků. Přitom respektujeme individuální tempo a vyspělost dětí.

Po domluvě s rodiči respektujeme pozdější příchody některých dětí způsobené většinou nepříznivými vlivy ročních období, nebo událostmi v rodině. Po celý den zajišťujeme bezpečnost dětí při všech činnostech.